Gyermekvédelem

Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális

segítő tevékenységről

Az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) ag) és a 15/1998. évi NM rendelet 25-26. § alapján a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít a debreceni óvodákban, általános- és középiskolákban, kollégiumokban.

Ki az óvodai és iskolai szociális segítő és hogyan tud segíteni?

(egyéni, csoportos és közösségi formában)

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan – óvodában, iskolában és kollégiumban tevékenykedő segítő szakember -, aki a gyermekek/tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, a szociális és kommunikációs készségek fejlesztésével, és prevencióval foglalkozik. A szociális segítő szakember a szakmai kompetenciája alapján a nevelő-oktató munka kiegészítője; a pedagógusokkal, egyéb szakemberekkel együttműködve segíti az iskolába járó gyermekeket, szüleiket.

A szociális segítő tevékenysége során:

  • A gyermekeknek segítséget nyújt a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében egyéni tanácsadással, segítő beszélgetéssel (beilleszkedési nehézségek, osztályközösségi problémák, tanulmányi kötelezettség teljesítésének nehézségei, konfliktusos helyzetek feloldása, érzékenyítés a kortárscsoportban megjelenő helyzetekre)
  • Egyéni konzultáció lehetőségét biztosítja a szülők számára a családi életet érintő nehézségek esetén (óvodai és iskolai problémák, válásból fakadó nehézségek, lakhatási és egyéb szociális problémák, családon belüli konfliktusok)
  • Közvetítőként segíti a pedagógus-diák, szülő-gyermek, pedagógus-szülő közötti kapcsolatot és kommunikációt, valamint a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését
  • Információt nyújt szülőknek, pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek az elérhető szolgáltatásokról, a szociális és gyermekvédelmi rendszer; valamint az észlelő-és jelzőrendszer működéséről
  • Részt vehet a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen
  • Csoportos megfigyelést végezhet tanórán és az óvodai csoportfoglalkozáson, a pedagógus/óvodapedagógus kérésére, a problémás helyzetek hatékonyabb megoldása érdekében
  • Gyermekeknek, diákoknak csoportmunka keretében közösségfejlesztő, kompetenciafejlesztő, egészségnevelő, pályaorientációs, konfliktuskezelő és egyéb prevenciós (megelőző) foglalkozásokat tart pedagógussal/pszichológussal/védőnővel együttműködve, tanóra keretén belül, illetve tanórán kívül
  • Részt vehet az óvodai/iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában
  • Részt vehet a szülői értekezleten, fogadóórán, nevelőtestületi értekezleten
  • Az óvodai és iskolai szociális segítő gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja; feladata az észlelő-és jelzőrendszer hatékony működésének elősegítése, ezért indokolt esetben közvetíti a családot a család- és gyermekjóléti szolgálat szakembereihez annak érdekében, hogy a gyermek veszélyeztetettségét megelőzze vagy megszüntesse

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a köznevelési intézményekben történik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 41. § (7) d) bekezdése alapján a segítő tevékenység jogszerű szolgáltatásához a köznevelési intézmény, az ahhoz szükséges adatokat továbbítja a szakember részére (pl.: a gyermek neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye).

A tanítási időben szervezett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel kapcsolatosan a szakembereknek tájékoztatási kötelezettsége van a szülők irányába a szolgáltatás módjáról és tartalmáról, mely tájékoztatásnak a fentiekben foglaltak megfelelnek.

Tanítási időn kívül vagy a közoktatási intézmény területén kívül végzett tevékenység esetén a segítő szakember által szervezett programokon való részvételhez szülő hozzájáruló nyilatkozat szükséges.

Debrecen, 2020. szeptember 21.

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Család-és Gyermekjóléti Központ

4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A szám; Telefon/Fax: (36 52) 411-133, (36 52) 447-724

E-mail: csaladsegito@intezmeny.debrecen.hu

Letölthető formában