EFOP-3.1.9-17-2017-00004 – MAGISZTER MÁSODIK ESÉLY ÚJRATÖLTVE

admindebrecen küldte be 2019. 12. 10., k - 12:07 időpontban

 

Akadálymentesített honlap

A projekt megvalósítási időszakának kezdőidőpontja: 2017.09.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.09.30.

A támogatás összege: 40.000.000.- Forint

A támogatás mértéke: 100%

Logo

 

A projekt céljai

A projekt részletes szakmai programterve

Együttműködő partnereink

A projekthez kapcsolódó események meghívói

Galéria

Az intézményünkről

  

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola debreceni tagintézménye 2004-től működik nagy múltú iskolavárosunkban, Debrecenben.

Fenntartónk a 2000-ben alapított Magyarországi Magiszter Alapítvány, melynek céljai között kiemelt, hogy a halmozottan hátrányos, főleg roma származású fiatalok esélykompenzálása érdekében köznevelési intézményt alapítson és működtessen ahol az egyéni adottságokra alapozott, differenciált képzést valósítson meg. Intézményünk komplex nevelési programmal, rugalmas vizsgáztatással készíti fel a diákokat a szakmai vizsgákra, ill. az érettségire.

A debreceni székhelyintézmény megalapítását (2004) követően Baján (2007) indított középiskolát az alapítvány, majd Szolnokon (2009) és Budapesten (2009) is. 2009-ben közoktatási megállapodást kötött alapítványunk a Tiszavasvári Önkormányzattal, melynek eredményeként egy óvodával és egy általános iskolával bővültünk. Utóbbi intézmény diákjai 90%-ban roma származásúak. Néhány éve idősek otthonát (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Mátyus), is működtet az alapítvány. Fenntartónk nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és működtetésére is. A Magyarországi Magiszter Alapítvány 2004 óta közhasznú szervezetként segíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek célzott csoportjait.

A közös igazgatású köznevelési intézményünk legrégebbi, legnagyobb tapasztalattal rendelkező tagintézménye a debreceni. A 13 éve működő középiskolánkban a 2016/2017-es tanév október 1-jei statisztika alapján 422 diák tanul nappali és esti munkarendben. A diákok 90% -a 16 évnél idősebb. Nevelőtestületünk elkötelezett a minden tekintetben hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében. Kollégáink szeretik az iskolájukat, így nálunk nem jellemző a nevelőtestület gyakori fluktuációja.

Testületünk 80%-a elkötelezett a „második esély” iskolai küldetés iránt. Ennek bizonyítéka, hogy 2010- 2012 között elindíthattuk a Magiszter Második Esély Programunkat. A projekt keretében 60 tanulót mentoráltak tanáraink. A projekt megvalósításának keretében módszertani kultúránkat bővítő képzéseken vettünk részt: pl.: kooperatív tanulás, IPR, multikulturális tartalmak, stb. A módszertani képzések és az azt követő műhelymunkák, hospitálások hozzásegítették a nevelőtestületet a hatékonyabb, eredményesebb nevelő-oktató munkavégzésre. Az oktatást segítő tárgyi eszközeink készlete a pályázatnak köszönhetően bővült. /pl. IKT / A pályázati forrásból korosztályos közművelődési programokat: kirándulásokat, színház és tematikus múzeumlátogatásokat szerveztünk diákjainknak. A második esélyes iskolákkal kiépítettük szakmai kapcsolatainkat. Konferenciákon, szakmai műhely találkozókon tanultunk egymástól, s átadtuk tapasztalatainkat, ami minden hasonló második esélyes középiskolai kolléga szakmai erősödését eredményezte.

            2010-2012 között szintén nyertes TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0011 pályázat eredményeként indíthattuk a digitális iskolát.

2012-2014 között a TÁMOP-3.3.9/B-12/2-2012-0013 “Magiszter Újabb Esély Program” projekt elnyerésével újabb lehetőségek kapui nyíltak meg iskolánk előtt. 40 fő diák bevonásával folytattuk a munkát. 2 db digitális táblát vásárolhattunk pályázati forrásból. Kirándulásokat, iskolán kívüli sport napokat szervezhettünk a HH/HHH diákjaink részére. Intenzív nyelvtanfolyamokat indítottunk a célzott populációhoz tartozó tanulók körében, aminek célja egy idegen nyelvvizsgára való felkészítés volt. Havi rendszerességgel pályaválasztással kapcsolatos programokat szerveztünk. Ezeknek a foglalkozásoknak a célja az volt, hogy az innen kikerülő diákok a munka világában az önálló boldoguláshoz szükséges kompetenciákkal felvértezve mozogjanak. A projekt keretében mentorált diákjaink leérettségiztek, s azóta is tartják a kapcsolatot osztályfőnökeikkel. Néhányan felsőfokú képzésben vesznek részt, sokan külföldön vállaltak munkát.

Korábbi „második esélyes” kapcsolatainkat is tudtuk bővíteni. Szerveztünk partnereinknek szakmai műhelymunkát, részt vettünk újabb konferenciákon, tapasztalatcseréken. Felbecsülhetetlen értéke a pályázatnak, hogy egymástól igen távoli kis és nagyobb települések hasonló program szerint működő iskoláit látogathatjuk, vagy e partneriskolák nevelőit fogadhatjuk. A szakmai tapasztalatok átadásával egy-egy találkozóról feltöltődve, lelkileg megerősödve, új ötletekkel gazdagodva távozunk. Jó tudni, hogy a különböző térségekben, eltérő feltételekkel dolgozó, főleg roma gyerekekkel és fiatal felnőttekkel foglalkozó iskolák pedagógusai hasonló elkötelezettséggel dolgoznak, bíznak személyiségformáló erejükben, hisznek abban, hogy a következetes, szeretetteljes munkájuk évtizedek múltán megtérül.

Az EFOP-3.1.9-17-2017-0004 „Magiszter Második esély Újratöltve” című pályázatról

Az elmúlt néhány évben tapasztaltuk, hogy egyre jobban nő az önhibáján kívül nehéz élethelyzetbe kerülő gyerekek aránya: a csonka családban élő, korán önálló életre kényszerülő, félárva, árva, lakásotthonban élő diákjaink száma. A diákjaink 80%-a szűkös anyagi körülmények között él, az sem ritka, hogy 18-20 éves fiatalok teljesen önálló életre rendezkednek be, s, hogy fenntartsák magukat, diákmunkát vállalnak. Mások, hogy a munkanélküli szüleiket és kis testvéreiket támogassák, azért kényszerülnek idő előtt munkát vállalni.

Azt is tapasztaljuk, hogy a magukat „elit” iskolának tartó középiskolák szinte menekülnek a problémás diákoktól, s alig várják, hogy a tankötelezettség megszűnésével elengedjék az „aszociális tanítványokat”. A 21. században nem lehet kérdés, hogy kell-e tennünk az alulképzett generációk gyakran funkcionálisan analfabéta gyermekeinek számának növekedése ellen?!

Nem lehet érdeke egyetlen társadalomnak sem, hogy képzetlen, semmihez sem értő fiatalokat neveljen. Célunk, hogy érettségizett, piacképes szakmával rendelkező ifjakat neveljünk, akik szüleiknél nagyobb eséllyel indulhatnak a munkakeresés rögös útján. Alakulása óta (13 év alatt) iskolánk számos hátrányos helyzetű, és roma származású fiatalt segített az önálló életkezdésben.

Az egykori tanítványok életpályájának nyomon követése, folyamatos információkkal lát el bennünket, így primer visszacsatolásaink vannak az aktuális problémákról, a fiatalok tanulási és munkavállalási nehézségeiről.

debreceni Magiszter tantestülete felkészült szakemberekből áll. Többéves tapasztalattal rendelkeznek az integrált és az inkluzív nevelés- oktatás terén. Nyitottak és probléma érzékenyek az új kihívások miatt, folyamatosan képzik magukat. Sajnos az iskolánkba beiratkozó diákok között minden évben bővülő létszámban vannak pszichés problémákkal terhelt fiatalok. Ezeket a szorongó, az esetek zömében pánikbeteg gyerekeket az esetnek megfelelő mentorálással, egyéni korrepetálással, folyamatos követéssel lehet segíteni.

Az EFOP-3.1.9-17-2017-0004 „Magiszter Második esély Újratöltve” című pályázat elnyerésével folytathatjuk megkezdett munkánkat. Még több diákot segíthetnénk életcéljai megvalósításában, s élményszerű közösségi és kulturális programokkal színesíthetnénk nagyon zárt életüket. Kényszerű kortünet, hogy a fiatalok zöme anyagiak híján a külvilággal csakis a facebook-on keresztül érintkeznek. A digitális kultúra dominanciája miatt a mi társadalmunkra is jellemző, hogy a világ és az egyén közötti kapcsolatban az okos telefon a döntő, de a Magiszterben szeretnénk jobban közelebb hozni a világot kirándulásokkal, sportnapokkal, színház és mozi látogatásokkal, klubdélutánokkal, ám mindez anyagi források nélkül elképzelhetetlen.

A projekt céljai

  1. 32 fő tanköteles koron túli /iskolarendszerből lemorzsolódott, vagy iskoláját korábban elhagyó/ nappali, ill. esti tagozaton tanuló diák számára kívánunk komplex segítő szolgáltatási csomagot létrehozni, melynek támogatásával tanulóink sikeresen le tudnak érettségizni, valamint bővülnek szociális, gazdálkodási kompetenciáik a további életpályájuk építéséhez.
  2. Eddigi szolgáltatási kínálatunk bővítésekülönös tekintettel a nyelvi és informatikai és az önálló életkezdéshez, pályakezdéshez szükséges kompetenciák kompetenciák elmélyítésére
  3. Újszerű pedagógiai módszerek /tevékenységpedagógia, drámapedagógia, élménypedagógia / és tanulásszervezési eljárások alkalmazásával segíteni a diákokat a tanulási folyamatban.
  4. A projektben résztvevő „belépő” pedagógusok /akik még nem vettek részt ilyen projektben/ felkészítése a programra, elsődlegesen a lemorzsolódás megelőzésére, a az iskolai kudarcok minimálisra csökkentésére, megfelelő motiválással.
  5. Tanórán és iskolán kívüli kulturális és közösségi programok, sport tevékenységek, tehetséggondozás, kirándulás.
  6. A diákok digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében ECDL tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, hiszen ezzel is segítenénk őket a későbbi munkavállalásban.
  7. Nyelvi kompetenciák fejlesztése, differenciált angol – német nyelvtanfolyamok indítása
  8. Középfokú nyelvvizsgára történő felkészítés.
  9. További együttműködés sikeresen működő Második Esély középfokú oktatási intézményekkel, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átvétele és átadása.

 

logo