EFOP-3.1.9-17-2017-00004 – Magiszter Második Esély Újratöltve – A projekt részletes szakmai programterve

admindebrecen küldte be 2019. 12. 19., cs - 10:33 időpontban

4

Letölthető dokumentum

Szakmai terv

 

„Magiszter Második Esély Újratöltve”

 

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.

OM azonosító:200509

Az intézményünkről

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola debreceni tagintézménye 2004-től működik nagy múltú iskolavárosunkban, Debrecenben. Iskolánk épülete tömegközlekedéssel jól megközelíthető vasúttal és busszal egyaránt, így mind a debreceni, mind a vidéki tanulók számára könnyen elérhető.

Fenntartónk a 2000-ben alapított Magyarországi Magiszter Alapítvány, melynek céljai között kiemelt, hogy a halmozottan hátrányos, főleg roma származású fiatalok esélykompenzálása érdekében köznevelési intézményt alapítson és működtessen ahol az egyéni adottságokra alapozott, differenciált képzést valósítson meg. Intézményünk komplex nevelési programmal, rugalmas vizsgáztatással készíti fel a diákokat a szakmai vizsgákra, ill. az érettségire.

A debreceni székhelyintézmény megalapítását (2004) követően Baján (2007) indított középiskolát az alapítvány, majd Szolnokon (2009) és Budapesten (2009) is. 2009-ben közoktatási megállapodást kötött alapítványunk a Tiszavasvári Önkormányzattal, melynek eredményeként egy óvodával és egy általános iskolával bővültünk. Utóbbi intézmény diákjai

90%-ban roma származásúak. Néhány éve idősek otthonát (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Mátyus), is működtet az alapítvány. Fenntartónk nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és működtetésére is. A Magyarországi Magiszter Alapítvány 2004 óta közhasznú szervezetként segíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek célzott csoportjait.

A közös igazgatású köznevelési intézményünk legrégebbi, legnagyobb tapasztalattal rendelkező tagintézménye a debreceni. A 13 éve működő középiskolánkban a 2016/2017-es tanév október 1-jei statisztika alapján 422 diák tanul nappali és esti munkarendben. A diákok 90% -a 16 évnél idősebb, Nevelőtestületünk elkötelezett a minden tekintetben hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében. Kollégáink szeretik az iskolájukat, így nálunk nem jellemző a nevelőtestület gyakori fluktuációja.

Testületünk 80%-a elkötelezett a „második esély” iskolai küldetés iránt. Ennek bizonyítéka, hogy 2010- 2012 között elindíthattuk a Magiszter Második Esély Programunkat. A projekt keretében 60 tanulót mentoráltak tanáraink. A projekt megvalósításának keretében módszertani kultúránkat bővítő képzéseken vettünk részt: pl.: kooperatív tanulás, IPR, multikulturális tartalmak, stb. A képzéseknek köszönhetően munkatársaink 120 kreditet gyűjtöttek össze. A módszertani képzések és az azt követő műhelymunkák, hospitálások hozzásegítették a nevelőtestületet a hatékonyabb, eredményesebb nevelő-oktató munkavégzésre. Az oktatást segítő tárgyi eszközeink készlete a pályázatnak köszönhetően bővült. /pl. IKT / A pályázati forrásból korosztályos közművelődési programokat: kirándulásokat, színház és tematikus múzeumlátogatásokat szerveztünk diákjainknak. A második esélyes iskolákkal kiépítettük szakmai kapcsolatainkat. Konferenciákon, szakmai műhely találkozókon tanultunk egymástól, s adtuk át tapasztalatainkat, ami minden hasonló második esélyes középiskolai kolléga szakmai erősödését eredményezte.

2010-2012 között szintén nyertes TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0011 pályázat eredményeként indíthattuk a digitális iskolát.

A két év során kialakított távoktatás gyakorlata és módszertana mai napig működik iskolánkban az esti munkarendű felnőtt képzésben. Nevelőink a tanórák jelentős százalékában használják a XXI. század oktatástechnikai eszközeit /számítógépek, projektor, facebook stb./A digitális képzés nagy előnye, hogy a várostól messze lakó kis településeken élők, vagy külföldön dolgozók lehetőséget kapjanak az érettségi megszerzésére. Kéthetenként szombati konzultációk alkalmával személyes kapcsolatot ápolhatnak tanáraikkal, s osztályozó vizsgák letételével akár is megszerezhetik az érettségi bizonyítványt.

2012-2014 között a TÁMOP-3.3.9/B-12/2-2012-0013 “Magiszter Újabb Esély Program” projekt elnyerésével újabb lehetőségek kapui nyíltak meg iskolánk előtt.

40 fő diák bevonásával folytattuk a munkát. A mentorok egy-két kivételtől eltekintve tapasztalt, a korábbi pályázatban is dolgozó kollégák voltak. 2 db digitális táblát vásárolhattunk pályázati forrásból. Kirándulásokat, iskolán kívüli sport napokat szervezhettünk a HH/HHH diákjaink részére.

Intenzív nyelvtanfolyamokat indítottunk a célzott populációhoz tartozó tanulók körében, aminek célja egy idegen nyelvvizsgára való felkészítés volt. Havi rendszerességgel pályaválasztással kapcsolatos programokat szerveztünk. Ezeknek a foglalkozásoknak a célja az volt, hogy az innen kikerülő diákok a munka világában az önálló boldoguláshoz szükséges kompetenciákkal felvértezve mozogjanak. A projekt keretében mentorált diákjaink leérettségiztek, s azóta is tartják a kapcsolatot osztályfőnökeikkel. Néhányan felsőfokú képzésben vesznek részt, sokan külföldön vállaltak munkát.

Korábbi „második esélyes” kapcsolatainkat is tudtuk bővíteni. Szerveztünk partnereinknek szakmai műhelymunkát, részt vettünk újabb konferenciákon, tapasztalatcseréken. Felbecsülhetetlen értéke a pályázatnak, hogy egymástól igen távoli kis és nagyobb települések hasonló program szerint működő iskoláit látogathatjuk, vagy e partneriskolák nevelőit fogadhatjuk. A szakmai tapasztalatok átadásával egy-egy találkozóról feltöltődve, lelkileg megerősödve, új ötletekkel gazdagodva távozunk. Jó tudni, hogy a különböző térségekben, eltérő feltételekkel dolgozó, főleg roma gyerekekkel és fiatal felnőttekkel foglalkozó iskolák pedagógusai hasonló elkötelezettséggel dolgoznak, bíznak személyiségformáló erejükben, hisznek abban, hogy a következetes, szeretetteljes munkájuk évtizedek múltán megtérül.

Távlati célunk: tagintézményeinkkel olyan védőháló működtetése, amely a korai iskolaelhagyó, lemorzsolódott fiatalokat felkarolja, újrakezdésre inspirálja az iskolában, s hozzásegíteni az érettségi, s az első a szakma megszerzéséhez. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a debreceni testület igen nyitott az új módszerek megismerésére, s egyben saját jó gyakorlatainak átadására. Ezzel kapcsolatban kézikönyvet is összeállítottunk, egyfajta összegzésként a nevelőtestületünk által kipróbált és alkalmazott módszerekről.

Kiemelt célunk 2004-től kezdve és a jövőben:

 • a HH/HHH tanulók korai iskola elhagyásának csökkentése,
 • a formális iskolai keretekből kiesett, különböző devianciákkal terhelt fiatalok segítése a középiskola elvégzésében,
 • az önálló életkezdéshez szükséges kompetenciák elsajátítása,
 • a digitális és nyelvi kompetenciák fejlesztése,
 • az egész életre szóló tanuláshoz szükséges digitális és idegen nyelvi tudás elmélyítése,
 • az első szakmaszerzés elősegítése, a tehetségterületek gondozása, a praktikus ismeretek közvetítése, az egészséges életmód és a környezeti nevelés elmélyítése

A projekt indokoltsága

Az elmúlt néhány évben tapasztaltuk, hogy egyre jobban nő az önhibáján kívül nehéz élethelyzetbe kerülő gyerekek aránya: a csonka családban élő, korán önálló életre kényszerülő, félárva, árva, lakásotthonban élő diákjaink száma. A diákjaink 80%-a szűkös anyagi körülmények között él, az sem ritka, hogy 18-20 éves fiatalok teljesen önálló életre rendezkednek be, s, hogy fenntartsák magukat, diákmunkát vállalnak. Mások, hogy a munkanélküli szüleiket és kis testvéreiket támogassák, azért kényszerülnek idő előtt munkát vállalni.

Azt is tapasztaljuk, hogy a magukat „elit” iskolának tartó középiskolák szinte menekülnek a problémás diákoktól, s alig várják, hogy a tankötelezettség megszűnésével elengedjék az „aszociális tanítványokat”. A 21. században nem lehet kérdés, hogy kell-e tennünk az alulképzett generációk gyakran funkcionálisan analfabéta gyermekeinek számának növekedése ellen?!

Nem lehet érdeke egyetlen társadalomnak sem, hogy képzetlen, semmihez sem értő fiatalokat neveljen. Célunk, hogy érettségizett, piacképes szakmával rendelkező ifjakat neveljünk, akik szüleiknél nagyobb eséllyel indulhatnak a munkakeresés rögös útján. Alakulása óta (13 év alatt) iskolánk számos hátrányos helyzetű, és roma származású fiatalt segített az önálló életkezdésben.

Az egykori tanítványok életpályájának nyomon követése, folyamatos információkkal lát el bennünket, így primer visszacsatolásaink vannak az aktuális problémákról, a fiatalok tanulási és munkavállalási nehézségeiről.

debreceni Magiszter tantestülete felkészült szakemberekből áll. Többéves tapasztalattal rendelkeznek az integrált és az inkluzív nevelés- oktatás terén. Nyitottak és probléma érzékenyek az új kihívások miatt, folyamatosan képzik magukat. Sajnos az iskolánkba beiratkozó diákok között minden évben bővülő létszámban vannak pszichés problémákkal terhelt fiatalok. Ezeket a szorongó, az esetek zömében pánikbeteg gyerekeket az esetnek megfelelő mentorálással, egyéni korrepetálással, folyamatos követéssel lehet segíteni.

A pályázat kedvező elbírálása esetén folytathatjuk megkezdett munkánkat. Még több diákot segíthetnénk életcéljai megvalósításában, s élményszerű közösségi és kulturális programokkal színesíthetnénk nagyon zárt életüket. Kényszerű kortünet, hogy a fiatalok zöme anyagiak híján a külvilággal csakis a facebook-on keresztül érintkeznek. A digitális kultúra dominanciája miatt a mi társadalmunkra is jellemző, hogy a világ és az egyén közötti kapcsolatban az okos telefon a döntő, de a Magiszterben szeretnénk jobban közelebb hozni a világot kirándulásokkal, sportnapokkal, színház és mozi látogatásokkal, klubdélutánokkal, ám mindez anyagi források nélkül elképzelhetetlen.

Nyertes pályázat esetén meglévő együttműködő partnereink mellett szeretnénk bővíteni ismeretségünket hasonló programban résztvevő iskolák munkatársaival. Fontos lenne számunkra az is, hogy a Debreceni Egyetemen tanuló volt diákjaink önkéntesként feladatot vállaljanak a projektben. Ők példaképek lehetnek a mostani magiszteres diákoknak, hiszen hányatott sorsuk ellenére kiválóan érettségiztek és továbbtanultak. Bebizonyították elsődlegesen maguknak, hogy mindent el lehet érni, csak kellő elhatározás, akarat, szívós munka és kitartás szükséges.

Más lehetséges partnerek:

 • Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
 • Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszéke, Debrecen
 • Tímárház, Debrecen
 • Népi Kismesterségek Szakiskolája, Nádudvar

A projekt céljai

Közvetlen célunk:

 1. 32 fő tanköteles koron túli /iskolarendszerből lemorzsolódott, vagy iskoláját korábban elhagyó/ nappali, ill. esti tagozaton tanuló diák számára kívánunk komplex segítő szolgáltatási csomagot létrehozni, melynek támogatásával tanulóink sikeresen le tudnak érettségizni, valamint bővülnek szociális, gazdálkodási kompetenciáik a további életpályájuk építéséhez.
 1. Eddigi szolgáltatási kínálatunk bővítése, különös tekintettel a nyelvi és informatikai és az önálló életkezdéshez, pályakezdéshez szükséges kompetenciák kompetenciák elmélyítésére
 1. Újszerűpedagógiai módszerek /tevékenységpedagógia, drámapedagógia, élménypedagógia / és tanulásszervezési eljárások alkalmazásával segíteni a diákokat a tanulási folyamatban.
 1. A projektben résztvevő „belépő” pedagógusok /akik még nem vettek részt ilyen projektben/ felkészítése a programra, elsődlegesen a lemorzsolódás megelőzésére, a az iskolai kudarcok minimálisra csökkentésére, megfelelő motiválással.
 1. Tanórán és iskolán kívüli kulturális és közösségi programok, sport tevékenységek, tehetséggondozás, kirándulás.
 1. A diákok digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében ECDL tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, hiszen ezzel is segítenénk őket a későbbi munkavállalásban.
 1. Nyelvi kompetenciák fejlesztése, differenciált angol – német nyelvtanfolyamok indítása
 1. Középfokú nyelvvizsgára történő felkészítés.
 1. További együttműködés sikeresen működő Második Esély középfokú oktatási intézményekkel, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átvétele és átadása.

Közvetett célok:

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.

OM azonosító:200509

 1. A közvetlen célcsoport mellett minél több hátrányos helyzetű nehezen kezelhető fiatalt bevonni az oktatási programjainkba, növelni a belső igényt a tanulás és önművelés iránt.
 1. Pedagógusaink által elsajátított nevelési - oktatási módszerek széles körű alkalmazása. Mivel nevelőtestületünk jelentős része dolgozott az előző projektekben, általuk a szemlélet, az új módszerek alkalmazása kiterjeszthető az iskolánkba belépő új munkatársak körében.
 1. Célunk az érettségi vizsga megszerzésén túl olyan lehetőségek kiaknázása a diákok részére, mint az ECDL vizsga, vagy nyelvvizsga megszerzése. Iskolánk ECDL vizsgáztatási joggal rendelkezik. Nyelvtanáraink közül többen nyelvvizsgáztatnak, így a szakmai háttér adott a nyelvi kompetenciák fejlesztésére. A fenti lehetőségek kiaknázásával diákjaink nagyobb eséllyel készülhetnek tanulmányaik felsőfokon történő folytatására, illetve sikeresebbekké válhatnak a munkaszerzésben. A diákok szemléletének átformálása fontos cél, hiszen a tanáraik segítségével ki kell, hogy alakuljon bennük a permanens tanulás igénye. Rá kell vezetnünk a hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy csakis szorgalommal, folyamatos tanulással piacképes szakképzettség megszerzésével léphetnek előre. Csakis így lesznek képesek a hátrányban lévő roma származású fiatalok arra, hogy a velük szemben megfogalmazódott negatív sztereotípiák visszájára forduljanak.

Közvetett haszonélvezőként jelennek meg a diákok családja, családtagjai is. Fiataljaink jelentős százalékban a 8 osztályos általános iskola befejezésével, valamilyen középiskola tanulójaként folytatják tanulmányaikat, s általában 1-2 sikertelen év után kérik felvételüket a debreceni Magiszterbe. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az iskolaváltás okai leggyakrabban:

 • a tanulási kudarcok következtében kialakuló folyamatos sikertelenség
 • a nem megfelelő bánásmód
 • és 16 életévük betöltése után fegyelmi eljárás keretében kizárásra kerültek,
 • aszociális magatartás, rossz normatűrés,

Az ide beiratkozottak új esélyt kaphatnak a tanulásra, az érettségi megszerzésére. Lehetőséget kapnak az igazán tanulni vágyók a tanulmányi idő megrövidítésére is, amivel sokan élnek. /egy tanév alatt két évfolyam elvégzése osztályozó vizsgákkal / A siker, az iskolához és a tanárokhoz való kötődés, a sikeres érettségi, a továbbtanulás, vagy az elhelyezkedés, a hosszú távú munkavállalás és fizetés az egész család életminőségére kihat.

A projekt részletes szakmai programterve

Előkészítő szakasz:

 • A programra és a tanévre való felkészülés / összeáll a menedzsment, a projektben résztvevő pedagóguscsoportok /
 • Szakmai koncepció elkészítése a program megvalósításáról.
 • Intézményi alapdokumentációk aktualizálása, a 2010-től összegyűjtött szakmai tapasztalatok – Második esély, Új második esély projekteredményeinek – figyelembevételével.
 • A tantestület tanítás-tanulás módszertani átgondolása, hozzáadott értékelvű átdolgozása.
 • Az új tanév előkészítése.

Bekerülés, felvételi

Iskolánk folyamatosan várja új diákjait. Naprakész honlapunkon bárki tájékozódhat. Felvételi tájékoztató évenkénti megjelenésével az általános iskolákban tanuló nyolcadikosok is tájékozódhatnak. Iskolánkban sem írásbeli, sem szóbeli felvételiztetést nem szervezünk. / kivétel, ha a törvény kötelez / A jelen pályázat keretein belül 32 fő tanulót kívánunk beiskolázni illetve a felvett tanulók közül kiválasztani, a projektbe bevonni. Úgy tervezünk, hogy egy 35 fős listát alakítunk ki, hogy az esetleg valamilyen rendkívüli ok következtében kilépő mentoráltat helyettesíteni tudjuk.

Az ide bekerülő tanulási nehézségekkel küzdő diákokkal személyes elbeszélgetések során igyekszünk azt a 32 főt kiválasztani, akiknél a lemorzsolódás és kimaradás veszélye fennáll. Azok a diákok élveznek előnyt, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, vagy nyilatkoznak roma származásukról. Az osztályfőnökök munkáját pszichológus segíti a kiválasztásnál. A személyes beszélgetések után anamnézist vesznek fel a munkatársak. Az egyéni beszélgetések során a szakembereink megfigyelik a diákok motivációját, felmérik erősségeiket és gyengeségeiket. Az elkészült anamnézis nagymértékben segíti a mentorok munkáját az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében.

Az első hetekben egy ismerkedési napot kívánunk szervezni a diákok és mentorok számára, mely a közösség építés fontos eszköze lehet a jövőre nézve. Főleg játékos ügyességi és szellemi párbajokkal szeretnénk diákjainkat és tanáraikat összekovácsolni.

Megvalósulás

Oktatásszervezés

2010-től ”második esélyes” középiskolaként aposztrofáljuk iskolánkat. A Pedagógiai Program és a Minőségirányítási Programunk ennek megfelelően készült. Nyertes pályázat esetén a mentorokkal együtt csupán módosításokra lesz szükség, melyet az előkészítő szakaszban teljesítünk. A belső minőségbiztosítási rendszer átdolgozása során külön fókuszálunk a diákok munkájára és külön a pedagógusok munkájára.

A tanulásszervezés a projekt során nem osztálystruktúrában, hanem integrált rendszerben történik. A kiválasztott 32 tanulót helytelen lenne az osztályközösségből kiemelni. Sokkal hatékonyabb a mentorált diákokkal való rendszeres csoportos és egyéni foglalkozások, programok fenntartása kialakítása. Iskolánkban bevált gyakorlat, hogy a mentor egyénileg foglalkozik diákjaival, illetve közös programok szervezésével / kulturális éssport programok, stb. / rendszeres kapcsolatot tart, melyről feljegyzést készít. A mentorált diákok esetén szintén jó gyakorlat a tantárgyi egyéni korrepetálás.

projekt keretében 11 mentor között osztanánk fel a 32 mentoráltat. Egy mentor tehát 2-3 tanulóval foglalkozna rendszeresen. A cél a korai iskola elhagyás elkerülése, a tanulási eredményesség elősegítése, az érettségi bizonyítvány megszerzése. A szoros emberi kapcsolat kialakításával természetesen az érettségi után is tudja a mentor követni a diák életének alakulását. Tapasztalataink szerint a leérettségizett fiatalok / mentoráltak / a projekt lezárását követően is folyamatos kapcsolatot tartanak osztályfőnökeikkel és mentorukkal.

A mentorálásba bevont diákok beosztása (amely során figyelembe vesszük a tanulók egyéni kéréseit is) utáni első hetek a korábbi, előzetes kapcsolatra alapozott ismerkedésről szólnak. Ezt követően magyar nyelv irodalom és matematika, angol / német tantárgyakból tudásfelmérést, illetve a mérés-értékelési koncepciónk alapján legalább 8-10 képességterületen bemeneti méréseket végzünk. Célunk feltárni a hiányosságokat, hiszen ezek ismeretében lehet elkészíteni szeptember végére az egyéni fejlesztési terveket. Felzárkóztató foglalkozásokat /minden szükséges tantárgy esetébenelindítjuk. A mentorok folyamatosan figyelemmel kísérik a diákok fejlődését. Tanulócsoportok szervezésénél / tanítási órákon kívül / ügyelünk arra, hogy az adott tantárgyhoz szervezett tanulócsoportot alkotó diákok tudásszintje azonos legyen. Az egyéni fejlesztések keretében – az input mérések alapján megjelölt fejlesztendő területeken kompetenciafejlesztés is történik A szövegértés, a matematika- logika, az idegen nyelvi, informatikai kompetenciák fejlesztése során olyan tudás– és kompetenciaelemekkel is bővül a tanuló személyisége, amely elengedhetetlen az önálló életkezdéshez, a családalapításhoz, a munkavállaláshoz.

Célunk, hogy felkészítsük őket a felnőtt életre, hogy sikeresen megtalálják helyüket a munka világában. Évente egy alkalommal vitafórumot szervezünk, ahol a diákok bemutathatják, hogy milyen területen, mennyiben fejlődtek az adott tanév során. Egy-egy választott témában tartott előadással, prezentációval, vagy akár videóval bizonyíthatják komplex fejlődésüket.

Álláskereső klubot havi rendszerességgel szervezünk, azzal a szándékkal, hogy mire eljutnak az érettségiig tisztában legyenek a napjainkban elvárható, alapvető állampolgári ismeretekkel. pl. önéletrajz írás, motivációs levél, állásinterjú, adózás, külföldi munkavállalás stb.

A mentor feladatai

Mentori munkaterv

Magyarországon minden általános és középiskola tantestülete augusztus végén szervezett nyitóértekezleten fogadja el a módosításokkal együtt az adott tanévre vonatkozó munkatervet. A mentorok szeptember elején a már elfogadott intézményi munkaterv ismeretében elkészítik a saját mentori munkatervüket. A munkatervben az iskolai eseménynaptár felhasználásával a mentorált diák anamnézisének ismeretében havi bontásban összefoglalja a tanévre tervezett szakmai programot. A mentori munkaterv nem egy merev dokumentáció. A tanév során folyamatosan alakítható, formálható. A mérce a gyermek egyéni fejlődésének biztosítása.

A munkaterv kötelező elemei:

 1. Tevékenység, feladat megjelölés
 2. Mentori feladat
 3. Határidő

A mentori tevékenység a pedagógusok részéről igen elmélyült, alaposan átgondolt pedagógiai tevékenységek láncolata.

Egyéni fejlesztési terv

Mielőtt a fejlesztési tervet a diákkal közösen elkészítené a mentor tanár, kiskorú gyermek esetén a szülőt is bevonva az ismerkedési fázisban többszöri személyes beszélgetést szükséges szervezni. A mentornak arra kell törekedni, hogy minél több információval rendelkezzen a diák személyiségéről, erősségeiről, a fejlesztendő területekről. Tisztában kell lennie a gyermek érdeklődésével, lelki alkatával, elszenvedett kudarcaival, szociális körülményeivel. Nagyon fontos, hogy a mentor és a mentorált közösen fogalmazzák meg, hogy milyen cél, vagy célok elérése élvez prioritást, s ennek megfelelően kell kidolgozni az egyéni fejlesztési tervet. Nagyon szerencsés helyzet, ha a mentor már az első beszélgetések alkalmával be tudja határolni a diák érdeklődési területét / területeit /

Az egyéni fejlesztési terv tartalma:

 1. A tanuló adatai: név, születési hely, idő, évfolyam, osztály jel, lakcím, a tanuló célja az adott évben
 2. Általános kompetenciák
 3. Év eleji bemeneti mérés / szövegértés, matematikai alapismeretek / eredményei
 4. Fejlesztési célok a mérések eredményei után
 5. Tanulmányi megrövidítési cél elérése érdekében a vizsgákhoz szükséges tartalmi ismeretek rögzítése
 6. Fejlesztési területek
 7. Szükség esetén a fejlesztésbe bevonható egyéb szakemberek megnevezése /pszichológus, ifjúságvédelmi felelős, szaktanár/

A fejlesztési tervet negyedévenként szükséges felülvizsgálni, s a mérés-értékelés, az előrehaladás során rögzített értékeléseket, hiánypótlásokat, a tanulás-tanítás, ill. a közösségi programok során szerzett tapasztalatokat figyelembe véve módosítani.

Egyéni haladási napló, azaz mentori munkanapló

A mentor minden foglalkozásról egyéni haladási naplót vezet. A napló rendszeres vezetése során kiderül, hogy az egyéni fejlesztési tervben leírtak mennyire felelnek meg a diák egyéni adottságainak, tempójának, fejlődési ütemének. A mentorok heti 10 órát töltenek a mentoráltjaikkal. Természetesen az a leegyszerűsítve napi 2 óra nem csak kompetencia fejlesztéssel, beszélgetéssel, korrepetálással telhet, hanem iskolán kívüli programok szervezésével is.   Az  utóbbi  fontosságát  hangsúlyozzuk, mert a  közösen    tervezett programok, a megélt élmények összekovácsolják a mentort a diákjaival, legyen ez kulturális, sport, vagy más közösségi program.

Mit tartalmaz a munkanapló?

 1. Iskola neve és címe
 2. A foglalkozás időpontja és időtartama
 3. A tevékenység témája
 4. Közös – mentor-diák megállapodások
 5. A mentor részéről fontosnak tartott megjegyzések A munkanaplót közösen írják alá a mentorok és a diákok.

Szakmai jelentés

Minden tanév végén /június 30-ig /a mentorált tanulókról összefüggő jelentést ír a mentor.

A dokumentáció teljessége érdekében, ha költözés miatt évközben megszűnik a tanuló jogviszonya / ez nem számít lemorzsolódásnak /le kell zárni a tanuló mentori dokumentációját.

A szakmai jelentésben érdemes kitérni az alábbiakra:

 1. Mennyiben sikerült elérni az egyéni fejlesztési tervben kitűzött célt / célokat /?
 2. Mi akadályozta, vagy segítette a célok elérését?
 3. Milyen a tanuló hátrányos helyzetéből fakadó körülményt tapasztalt a mentor, amely nehezítette a fejlődést?
 4. Milyen a tanuló munkastílusa?
 5. Miben sikerült a mentorálás során fejlődnie a tanulónak?
 6. Milyen kölcsönösen elfogadott szabályrendszer alapján végezték a közös munkát?
 7. Érdemes kitérni arra is, hogy a tanuló milyen pozitív tulajdonságait, képességeit erősítette a mentorálás.
 8. A tanév végi összegzésből kiindulva ki kell térni a következő tanév fejlesztési területeire.

Tanórák, vizsgáztatás, értékelés

A mentorálásra kiválasztott 32 tanulónk összetétele heterogén: különféle évfolyamokon és osztályokban tanuló fiatalok. A tanítási órák után a mentorok a 2-3 diákkal foglalkoznak. Kisméretű teremben, körbeülve pillanatok alatt kialakítható az oldott, családias légkör, ahol a diákok felszabadultan dolgozhatnak.

A szaktantárgyi korrepetálást –előző évek tapasztalata alapján - sokszor egyénileg érdemes szervezni a projekt elején. Idő kell a mentorált diáknak, hogy megszokja az új helyzetet, ne féljen, bizalommal forduljon a pedagógushoz. A folyamat részeként, később kis csoportokban /azonos problémákkal küzdő tanulók/ lehet a gyerekekkel foglalkozni. A kiscsoportos foglalkozáson nagy hangsúlyt kell fektetni a kompetencia alapú oktatásra. Az IKT eszközök konstruktív használata jól segítheti a munkát. Kis csoportban a differenciálás is eredményesebb.

Mentoraink a „Második esély” program keretében 120 órában részt vettek módszertani képzéseken, s az ott tapasztalt új módszereket beépítik az tanulás-tanítás folyamatába pl. kooperatív oktatás a középiskolákban, élmény pedagógia, tevékenységközpontú pedagógia, IKT eszközök alkalmazása stb.

A mentorok minden hónap utolsó hetében álláskeresési klubot szerveznek diákjaiknak. Ezek nyílt programok, nem csak mentoráltak vehetnek benne részt. Előző évek tapasztalatait felhasználva igen eredményesnek ítéljük a „nyílt klubokat”, ahol nem csak mentorok, hanem az iskolával jó kapcsolatot ápoló szakemberek tartanak a fiataloknak előadásokat, workshopokat. Ezeken a foglalkozásokon megismertetjük a diákokat mindazon ismeretekkel, amit egy mai fiatalnak tudnia kell a sikeres álláskeresés, az önálló életkezdés terén.

A projekt során évente egyszer témahetet tartunk. A projektmódszer alkalmazásával a diákok és a pedagógusok egy-egy közösen kiválasztott, az életvitelhez, hagyománykörhöz, vagy Debrecen történelméhez kapcsolódó téma köré építik fel a tananyagot, s ezt egy iskolaszintű bemutatóval zárják. /kiállítás, előadás, film stb./

Hospitációs órák

Félévente egy alkalommal hasonló projektben dolgozó középiskolák tanáraival hospitációs órákon veszünk részt./legalább 3 kedvezményezett/. Az adott tanévben tehát két hospitációs foglalkozást szervezünk, az egyiket saját iskolánkban, a másikat hasonló programban résztvevő intézményben. Az elmúlt években pontosan a „második esély” pályázat kapcsán több hasonló projektet vállaló intézménnyel tartottuk és tartjuk a kapcsolatot. pl. Szolnok, Hatvan, Budapest Tanoda, Dankó Pista, Don Bosco, Kistigrisek stb. A szakmai találkozókon lehetőség nyílt mindannyiunk számára a projekt megvalósításához kapcsolódó módszertani tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok átadására, átvételére.

Nyíltnap szervezése

Tanévenként kétszer, összesen 4 alkalommal bemutatjuk intézményünket érdeklődő leendő diákoknak, kollégáknak, szülőknek az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, különös tekintettel az iskola szellemiségére, s arra is, hogy mit jelent a második esély program biztosítása a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében a debreceni Magiszterben.

Rendhagyó osztályfőnöki órák, felvilágosító előadások

Iskolánk kiváló kapcsolatot ápol a Reménysugár Alapítvány munkatársaival. A velük kialakult évtizedes kapcsolat a garancia arra, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén számíthatunk az alapítvány szakembereire, akik különféle témakörökben pl. családtervezés, szülő-gyerek kapcsolat, egészséges életmód stb. előadásokat, foglalkozásokat tartanak.

Számonkérés, vizsgáztatás

Iskolánkban személyre szabott, igyekszünk a tanuló egyéni képességeihez, tanulási üteméhez igazodni. Személyes megbeszélés eredménye a számonkérés mikéntje /szóbeli, írásbeli/ és ideje.

Intézményünkben az augusztus végén szerveződött osztályok tanulóinak megadjuk a lehetőséget /novemberi jelentkezés/, hogy tanulmányi idejüket megrövidíthessék. Természetesen ez a lehetőség csakis a 16 éven felüli diákokat érinti, akár nappali, akár esti rendszerben tanulnak.

Az átlag feletti teljesítményű diákok írásban kérelmezhetik az intézmény vezetőjétől a tanulmányi idő megrövidítését. A nevelőtestület szakmai megbeszélésen megszavazza, hogy kik azok a diákok /eredményeik alapján/, akiket támogat, és akiket nem. Az osztályozó vizsgák    januárban    és    júniusban,    tizenkettedikesek    esetén    áprilisban      szerveződnek. Tapasztalataink szerint a programban résztvevő diákok sikeresen veszik az akadályokat. Előfordulhat,  hogy   a   mentorált   diák  egy-két   tantárgyból  sikertelen,   ilyenkor   a  mentor szaktanárok segítségével korrepetálással készíti fel a diákot a pótvizsgára.

A tizenkettedikesek sikeres tanévzárás után májusban megkezdik az írásbeli érettségi vizsgák letételét, majd júniusban vizsgabizottság előtt szóbeli érettségit tesznek magyar nyelv irodalom, matematika, történelem, választott idegen nyelv /német, vagy angol/ és saját maguk által választott tantárgyból. Iskolánkban a leggyakrabban előforduló választott tantárgyak: etika, informatika, földrajz, rajz és vizuális kultúra, testnevelés, fizika.

Nyomon követés, utógondozás

A programban résztvevő 32 mentorált fiatallal a mentorokon kívül ifjúságvédelmi felelős, pszichológus is foglalkozik, akikhez a diákok bármilyen problémával fordulhatnak. Nagyon fontos, hogy a projektben feladatot vállaló szakemberek segítségével a diákokban a középiskolai tanulmányok végére kialakuljon egy pozitív jövőkép. Ehhez a szakembereken kívül pályaorientációs, közösségi, valamint sport, nyelvi, digitális és kulturális programokat és tanfolyamokat szervezünk.

A kétéves futamidő alatt – tapasztalataink alapján – olyan szoros emberi kapcsolat alakul ki mentor és diák között, hogy általában az érettségi után is tartják a kapcsolatot. Mentorált diákjaink közül többen egyetemi tanulmányokat folytattak /folytatnak/ és folyamatosan tájékoztatták- tájékoztatják volt osztályfőnökeiket és mentorukat a szemeszterek végén megszerzett eredményekről. Vannak, akik az érettségi után nem tanultak tovább, aztán meggondolták magukat és ismétlő érettségire regisztráltak iskolánkban. Tanulói jogviszonyuk ugyan már nincs az iskolával, de ettől függetlenül segítünk a felkészülésükben.

Tréningek, tanfolyamok, oktatáshoz kapcsolódó kulturális- sport programok

Digitális kompetencia fejlesztés

Tekintettel arra, hogy iskolánk ECDL vizsgaközpont, s rendelkezünk humán erőforrással felkészítésben és vizsgáztatásban. Kézenfekvő, hogy érdeklődő mentoráltjainknak szervezünk tanfolyamot, aminek a célja a vizsga letétele. A 21. században nélkülözhetetlen a digitális ismeretek elsajátítás, hiszen napjainkban az ügyintézés számítógépen keresztül történik. A legtöbb munkahely megköveteli, hogy legalább felhasználói szinten tudjon dolgozni a munkavállaló. A digitális technika hihetetlen iramú fejlődése megköveteli, hogy jelentős számítógép ismerettel rendelkezzenek a munkába álló fiatalok. Nagyon sok HHH és roma fiatal otthon nem rendelkezik digitális eszköztárral, így számukra csak az iskola marad, ahol a szakemberek segítségével megszerezhetik az alapvető ismereteket.

Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése

 1. január 1-től nehezebbé válik az élő idegen nyelv /a mi esetünkben angol és német/ írásbeli érettségi vizsga. Néhány év múlva várhatóan kimeneti elvárás lesz a felsőfokú végzettség megszerzéséhez szükséges két középfokú nyelvvizsga letétele. A mi iskolánkban tanuló diákok olyan nyelvtudásbeli hátrányokkal érkeznek hozzánk, amin úgy próbálunk segíteni, hogy a mentori programba bevont fiatalok számára érdeklődésüknek megfelelően – német, vagy angol, vagy mindkettő – nyelvi szakkört szervezünk heti 2-2 órában.

Továbbá szintén az előző projekt jó tapasztalatából tanulva indítunk egy 60 órás nyelvvizsgára való felkészülési tréninget. A diákok számára is nagy könnyebbség, ha esetleg az érettségi előtt sikeres nyelvvizsgát tesz. Ezzel megteremtve a lehetőséget, hogy idegen nyelvből akár emelt szinten is érettségizhet, ami a továbbtanulási esélyeket növeli.

Képzőművészeti szakkör

Heti 2 órában szervezett képzőművészeti szakkör célja, hogy a tehetségeket felkutassa és fejlessze. Az utóbbi években tapasztaltuk, hogy egyre több tanuló kíván érettségizni rajz és vizuális kultúrából. A mi iskolánkban is tanulnak tehetséges fiatalok, akiknek a szakkör lehetőséget ad, hogy művésztanár vezetésével alkossanak, megismerjék a különféle korok stílusjegyeit, s kibontakoztathatják tehetségüket. A szakköri keret egyfajta jól működő közösség kialakítását is elősegíti, hiszen azonos érdeklődésű diákok alkotják. A szakkörben dolgozó diákok munkáiból nemzeti ünnepeinkhez igazodva kiállítást szervezünk. Célunk, hogy a különféle munkákkal díszítsük a folyosók, tantermek falait. A diákművek megjelenítése, nyilvánossága egyfajta sikerélményt jelent az alkotónak, és követő példa lehet a diáktársaknak.

Sport- természetjáró- horgász szakkör

heti 2 órában szervezett szakkör célja, hogy a mozogni, sportolni, horgászni szerető fiataloknak lehetőséget adjunk az iskolán kívüli egészséges életmód kialakítását is megcélzó tevékenységnek. Szerencsére tantestületünk tagjai is elhivatottak a sportnak, természetjárásnak, sőt a horgászásnak. Ezért is szeretnénk egy olyan szakkört szervezni, ahol a különféle tevékenységek iránt érdeklődő diákok közösen olyan programtervet alkotnának, ami mindenki számára elfogadható és örömet okoz.

Irodalom, művészet szakkör

A szintén heti két órában működő szakkör célja, hogy az igen ingerszegény környezetben nevelkedő fiatalokkal megkedveltessük a művészetet, a szépirodalmi alkotásokat, filmeket. Éves terv alapján működő szakkör célja, hogy a gyerekek olyan élményeket élhessenek át, ami által olvasóvá, mozi-színházlátogatóvá váljanak. A szakkör tematikája igen tág keretek között mozoghatna, hiszen minden, ami a művészettel összekapcsolható pl. zene, vers, novella, regény, versírás, mozi, színház, kiállítás, projekt munka stb. minden belefér. A cél, hogy a fiatalok megszeressék az igényesebb szórakozási lehetőségeket.

Szupervízió

2010-től minden tanévben – projekt keretében vagy azon túl – a pedagógiai munkát szupervízió biztosításával tesszük hatékonyabbá. Meggyőződésünk, hogy ezáltal megtudjuk előzni, illetve oldani a szociális és külső környezetből eredő problémákat. Főállású pedagógusaink jelentős százaléka már dolgozott mentorként és tapasztalatainak feltárásával, eset megbeszélések alkalmával sokat tud segíteni azoknak a kollégáknak, akik még nem dolgoztak „második esélyes” programokban.

Esetkezelő csoportok tanévenként 3 alkalommal ülnek össze. A csoport mentorokból és egyéb szakemberekből pl. pszichológus, ifjúságvédelmi felelős, szakkör vezetők is jelen vannak. Egy-egy eset megbeszélése kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy közösen, különféle aspektusból megközelítve valódi segítséget kapjon az adott tanuló. Szükség esetén pszichológus foglalkozik a tanulóval. Az osztályfőnökök a mentorok közvetítésével megtalálják az utat, hogy hogyan kell egy-egy deviáns, problémás diák „közelébe kerülni”, és segíteni rajta.

Önismereti tréning (20 óra) betervezésével a csoport tagjai megismerve erősségeiket és gyengeségeiket, ezáltal lehetőségeiket, az iskola elvégzése után felkészültebben vágnak neki az önálló életkezdésnek, a munkavállalásnak. A tréning segít abban, hogy a tanuló helyesen válasszon a szakmák között, tisztában legyen azzal, hogy milyen területen képes megállni a helyét.

Előítélet-mentesítő tréning (8 óra) Napjainkban különösen hangsúlyos probléma. Nagy a szakadék a magyar és roma közösségek között. A munkavállalók és a munkanélküliek között, a szegények és gazdagok között. Mint tudjuk, mi magyarok nagyon is depresszív nép vagyunk, keveset mosolygunk és közömbössé váltunk. A felnőtt társadalomban is tapasztalhatjuk az életcél nélküli tengést, ami áttükröződik a fiatalokra. Sajnos napjainkra jellemző az előítélet, ami sok esetben agresszív viselkedést eredményez. Ezért is fontos az előítélet- mentesítő tréning, amit a projekten belül szeretnénk megvalósítani. Abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy az iskola falain belül az előítélet nem okoz problémát. A nevelőtestület a kezdetektől fogva sokat foglalkozik – személyes, egyéni beszélgetések- a tanulókkal, s nyugodtan rögzíthetjük, hogy előítéletből itt agresszív megnyilvánulás nem volt, pedig vannak roma származásúak, nagyon szegény sorsúak, különböző retardációkkal küszködők, s megtanultak egymás mellett élni. A tréningre azért van szükség, hogy ha kilépnek az iskolából, mert leérettségiztek, képesek legyenek a velük szemben megjelenő előítéletet kezelni. Fontos, hogy a diákok saját maguk ne terjesszék ki más társadalmi csoportokra az előítéletességet. Diákjaink a tréning során szembesülhetnek olyan helyzetekkel, ahol megismerhetik a folyamatot. Az előítélet kialakulásának módját, annak megnyilvánulásait a különböző élethelyzetekben.

Egyéni életpálya fejlesztési tréning: 8 óra

Ezzel a tréninggel a cél, hogy felébresszük diákjainkban a továbbtanulás igényét. Lássák be, hogy több lábon kell állni és a mai világ megköveteli az élethosszig tartó tanulást.

Közösségfejlesztő programok

Nagyon fontos, hogy diákjaink a projekt keretében szervezett – hiánypótló - közösségi (közművelődési, sport) programokon meghatározó élményeket szerezzen. Az iskolán kívüli programok során a diák és tanár kapcsolat erősödik, s ezáltal az alma máterhez való kötödés is kialakulhat.

Az iskolánkba a beiratkozók nagy százaléka tanév közben, más középiskolából érkezik. Ezek a fiatalok a volt iskolájukban perifériára kerültek, s számukra új kapcsolati színteret jelenthetnek az iskola által szervezett közösségi, közművelődési programok keretei.

Sikeres pályázás esetén már a tanév első heteiben egy ismerkedési napot szervezünk, ahol tanár és diák kötetlen együttléte a domináns. Ez alkalommal lehet ismerkedni, beszélgetni s közös ügyességi játékokkal, esetleg közös főzéssel, élményekkel fűszerezett nap végére egy összeszokott, emberileg egymáshoz közel kerülő diák-tanár közösség formálódhat.

Tanévenként egy alkalommal sport napot szervezünk, ahol nem csak a mentorált tanulók vesznek részt, hanem mindenki. A Magiszterben hagyomány a sportnap pályázaton kívül is. A nevelőtestület fontosnak tartja, hogy Debrecentől néhány kilométerre lévő Hármashegyalján, melyet kisvasúttal lehet megközelíteni, eltöltsünk egy kellemes napot, ahol a sportoké, az ügyességi játékoké a főszerep.

Évente egy alkalommal kirándulást /2 nap/ szervezünk a 32 mentorált diáknak. A pedagógusaink gyakran tapasztalják, hogy egyre nő azoknak a diákoknak a száma, akik még sosem voltak kirándulni. Ennek egyik oka a pénztelenség, a másik, hogy a pedagógusok nem merik vállalni a problémás gyermekekkel a kirándulást. Hogyan is tanulna meg viselkedni az a fiatal, aki még sosem hagyta el a faluját, iskolai kirándulás miatt. A Magiszterben az osztályfőnökök igyekeznek 1-2 napos kirándulást szervezni diákjaiknak, ezzel is erősítve az osztályközösséget.

Nyertes pályázat esetén az egyik kirándulás célja Észak-Magyarország megismerése. /Tokaj, Edelény, Perkupa, Aggtelek, Ózd/ Szállás: Perkupa

A  másik   kirándulás    Tisza    –   tó  természeti   szépségeinek   megismerése.     Szállás:

Abádszalók

Évente egy alkalommal környezetvédelmi akció szervezése, melynek célja a környezetvédelemre való figyelem felhívás. Takarítási akció az iskola környezetének rendbetétele érdekében. A környezetvédelem megjelenik a tanítási órákon, de sokkal hasznosabb, ha a gyakorlatban fizikai valójában foglalkoznak a gyerekek a saját környezetük tisztaságával és annak védelmével.

Együttműködés

Egy „második esélyes” program eredményes megvalósításához együttműködő partnerekre van szükség. Iskolánk az évek alatt jól működő emberi és szakmai kapcsolatokat ápol olyan szervezetekkel, melyek hasonló célokat tűznek ki, mint a debreceni Magiszter. Együttműködő partnereink hozzánk hasonlóan a hátrányos helyzetű emberek segítésére fókuszálnak, évtizedek óta foglalkoznak az elesettek, nehéz sorsú gyerekek és fiatal felnőttek, idősek felkarolásában.

Partnereink:

Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző, Gimnázium és Kollégium / Biri / Hosszú évek óta szakmai kapcsolatot ápolunk az intézmény nevelőtestületével. Tanévenként egy szakmai műhelybeszélgetést tervezünk, ahová meghívnánk tapasztalat cserére más nyertes intézmények munkatársait is. Célunk egyfajta disszeminációs tevékenység, amiből a partnerek tovább fejlődhetnek. Fontosnak ítéljük meg a jó gyakorlatok átadását, átvételét, tanulni egymástól a projekt megvalósítása során.

Szent Luca Magyarországi Közösség Egyháza Humán szolgáltató Központ a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola debreceni tagintézményével kialakított együttműködés az alábbiakban valósul meg:

Álláskereső klub működtetésének támogatása, előadások, foglalkozások tartásával.

Felvilágosító rendhagyó órák szervezésében segítségnyújtás.

SZIRom Alapítvány:

Az alapítvány – roma szervezetként- kiemelt feladatának tekinti a HH fiatalok támogatását. Számukra előadásokat, táborokat szerveznek.

A Szirom Vendégház kedvezményesen vehető igénybe a mi iskolánk diákjai számára. Csillagtúrák, sportnapok szervezésénél lehetőség van a diákok kedvezményes elszállásolásához.

Az alapítvány különféle témájú vitafórum szervezésében is támogatást nyújt iskolánknak.

Az INFO- Diák Piackutató és Szolgáltató Iskolaszövetkezet és a debreceni Magiszter több, mint egy évtizede partneri kapcsolatot ápol. Folyamatos a diákmunkákkal kapcsolatos információk átadása, rendszeresen minden tanévben rendhagyó osztályfőnöki órákon az iskolaszövetkezet munkatársai előadásokat szerveznek diákjainknak. A nagy múltú kapcsolat abból ered, hogy diákjaink nagy százalékban vállalnak diákmunkát.

A DMJV Reménysugár Otthona munkatársaival létrejött évtizedes együttmunkálkodás célja olyan segítőháló kiépítése, ami segít a lemorzsolódás minimálisra csökkentésében.

MARK egyesület Szolnok

Összefogás a Hajdú- bihari és Debrecen jövőjéért Közéleti Egyesület

Az egyesület munkatársaival kialakult kapcsolattól továbbra is várjuk a kirándulások szervezésének segítését. Kedvezményes szállás lehetőségek kiaknázása, Tisza- tavi túrák szervezése, Szolnok és környezetének, természeti kincseinek, történelmi és művészeti emlékeinek megismertetése diákjainkkal.

A CéF „Centrum és Fejlődés” Kft:

A szervezet családi napközi, szociális képzés, házi élelmiszeripari képzéseket szervez hátrányos helyzetű emberek számára. A projektben létrejövő együttműködésünk célja, hogy a CéF tapasztalt munkatársai előadások, rendhagyó osztályfőnöki órák, délutáni foglalkozások alkalmával segítsék a fiatalokat abban, hogy kellő ismerettel rendelkezzenek a munkavállalással kapcsolatban. Potenciális munkaadóként hiteles felvilágosító foglalkozásokkal segíthetik a diákjainkat.

 

Kockázati tényezők

5

2

 3

       

Minőségbiztosítás, mérés, értékelés

A hazai általános és középiskolák többségében folyamatosan végeznek pedagógiai méréseket, amely alapfeladata az iskoláknak. A mi iskolánkban a „Második Esély Program” feladatainak teljesítése során új értelmet kapott a rendszeres, hozzáadott értékelvű mérés - értékelés. Az eredmények /eredménytelenségek/ tudatában újra- és újra át kell gondolnunk a diákokkal való munkálkodás területeit.

Diákok mérése

Mind az iskolánknak, mind a pályázat legfontosabb célkitűzése a hátrányos helyzetű tanulók segítése, felkészítésük az érettségi vizsgákra. Mindezek ismeretében szükséges különféle méréseket végeznünk, hogy céljainkat elérjük. Ebben mérési szakértőnk és a területet gondozó mentorok sokat segítenek.

 1. Bemeneti képességmérések a mérés-értékelési program szerint
 2. Tantárgyi mérések (matematika, szövegértés)
 3. Pályaválasztással kapcsolatos adottság-képesség mérések (pályaalkalmasság)
 4. Szocializáció attitűdmérések
 5. Együttműködésre való hajlammal kapcsolatos „bemérések” Pedagógusok mérése

A menedzsment szemszögéből fontos, hogy naprakész információi legyenek a diákokkal foglalkozó pedagógusokról /mentorok, segítők/. A hagyományos formák pl. óralátogatás, önértékelés, pedagógus portfóliók stb. mellett fontos vizsgálnunk a pedagógus attitűd változásait, a kollégák stressz tűrését, az azt kezelő mechanizmusait, a kiégés veszélyének szintjeit, vagy épp a kollégák konfliktusmegoldó képességeinek szintjét.

Napjainkban a magyar pedagógusok rendkívüli módon túlterheltek. A körülöttünk gyorsan változó világ, az iszonyatos adminisztrációs terhek, a megnövekedett társadalmi elvárások, a munkahely elvesztésének félelme nagyon erős emocionális terhet ró a pedagógusokra. Mindezek károsan hathatnak a kollégákra, ezért tartjuk fontosnak a projekt végrehajtása során és azután is fenti területeken a mérést, hogy ha szükséges úrrá legyünk a munkahelyi frusztráció megerősödésén.

Ifjúságvédelmi –és pszichológiai munka

A 90-es évektől az emberi élet minden területén globalizációról beszélünk. Felgyorsult az eszmék, információk, árucikkek és munkaerő áramlás a világ távoli pontjai között. Az elmúlt évtizedben nagyon sok magyar fiatal hagyta el az országot és Európa fejlett „nyugati” országaiban vállaltak munkát, alapítottak családot. Sajnos egyre jobban növekszik azoknak a középiskolásoknak a száma, akik már nem a saját hazájukban kívánnak felnőttként élni. Társadalmi összefogásra lenne szükség, hogy megállítsuk azt a folyamatot, ami felgyorsítja az egyébként is öregedő magyar társadalom még gyorsabb öregedését.

A másik komoly probléma, amit a pedagógusok folyamatosan jeleznek, a perifériára kerülő gyerekek számának drasztikus emelkedése. A perifériára került gyermekek, fiatalok ösztönösen próbálnak kitörni ebből a helyzetből, sajnos rosszul. A már óvodában megfigyelhető trágár beszéd, agresszivitás óriási méreteket ölt. Általános iskola felső tagozatán már megjelenik az alkohol és a drog, s az egyébként érzelmi válságban lévő gyerekek „rossz társaságba” keveredve bűncselekmények végrehajtóivá válnak, vagy elszenvedőkké. A primitív környezetben élő lányok prostitúcióra adják a fejüket a jobb anyagi körülmények eléréséért. Középiskolában egyre növekszik a megesett, egyedül maradó, 15-17 éves gyermeket szülő leány. A Magiszter ezeket a fiatalokat is felkarolja. Nem szabad lemondani egy életről sem, mindenki megérdemli a második esélyt.

Az ifjúságvédelemnek iskolánkban fontos szerepe van. Nem elég csak felvilágosító előadásokat szervezni, nem elég jelentéseket írni a gyermekvédelmi szerveknek, hanem a legfontosabb a tanulókkal folyamatos kapcsolattartás. Ennek formái: szünetekben folytatott beszélgetés, szakemberekkel szervezett esetmegbeszélés, lényeg, hogy az itt tanuló fiatalok érezzék a gondoskodást, s mi felnőttek kellő információ mennyiséggel legyünk felvértezve, hogy segíteni tudjunk a bajbajutottaknak.

 • projekt keretében ifjúságvédelmi feladatot ellátó segítő legfontosabb feladata a tanulókkal – különösen a deviáns fiatalokkal- való szoros emberi kapcsolat kialakítása, szülővel /szülőkkel/ folyamatos kapcsolattartás és természetesen a projektből fakadóan az osztályfőnökkel és a célcsoportba tartozó diák mentorával szoros munkakapcsolat kiépítése.

 Az ifjúságvédelmi felelős aktív tagja az észlelő- jelzőrendszernek, így munkája megelőző, kötelező együttműködés a rendszer más tagjainak tevékenységével. Kiskorú esetén közvetlen kapcsolatot ápol a gyermekvédelmi szakemberekkel.

Tanítási órákon hospitál, hogy megfigyeléseivel az egyéni beszélgetések során próbáljon segíteni a tanuló beilleszkedési problémáinak megoldásában. Egy „nyugi szoba” kialakításával megfelelő környezetet biztosít a mély beszélgetéseknek. A projektben munkálkodó ifjúságvédelmi feladatokat ellátó munkatárs – titkosított-feljegyzéseket készít az egyéni foglalkozásokról. Minden iskolai és projektben megvalósító közösségi programon aktívan részt vesz. Tevékenységének fő célja a gyerekek problémáinak minél korábbi felismerése, ezzel segítve a hatékonyabb kezelést.

A projektben pszichológust alkalmazunk.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy napjainkban nélkülözhetetlen a pszichológus alkalmazása. Felfigyeltünk arra, hogy egyre több szorongó, pánikbeteg fiatal érkezik iskolánkba. Ezektől a fiataloktól igyekeznek megválni az állami iskolák. Nincs a Magiszterben olyan osztály, ahol ne lenne legalább 4-5 fő, aki pszichés problémáktól szenved. Az iskola pszichológusa rendszeresen foglalkozik egyénileg diákokkal. A pályázatban alkalmazott pszichológus az osztályfőnökök, illetve a mentor tanárok jelzései alapján kezdi el a munkát. Feladata a kiemelt diákok lelki egyensúlyának megtartása, helyreállítása, mentálhigiénés ellátása. Foglalkozik a tanulási nehézségekkel birkózó fiatalokkal, érzelmi válságban lévő diákokkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdőkkel. 18-20 év körüli fiatalok párkapcsolati problémáikkal is felkereshetik.

A pályázatban nem csak egyéni foglalkozást, terápiát tart, hanem tréningeket szervez és a minőségbiztosítási munkában mérési szakemberként dolgozik. Adminisztrációs kötelezettsége:

 • személyiségi jogok védelmében kód- rendszerrel dolgozik. Titoktartás kötelező. Használt dokumentumok:
 • Anamnézis lap
 • Év eleji feladatterv
 • Gondozási napló
 • Fogadóórák eseménynaplója

Fenntarthatóság

A már kidolgozott személyközpontú pedagógiai adaptált módszerek alkalmazása a diákoknál. 2010-ben összeállítottunk egy Kézikönyvet, mely tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyeket a mentorok és a pályázatban résztvevő segítők közösen kidolgoztak.

A pályázati tevékenységben kialakított partneri kapcsolatok fenntartása. Tanévenként egyszer szakmai műhelymegbeszélés szervezése hasonló, hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó testületekkel

Igyekszünk hasonló programot teljesítő intézmény meghívásának eleget tenni, hiszen mindannyiunk épülésére szolgálnak a jó gyakorlatok.

Humánerőforrás: a program során pedagógusok vállalják, hogy a projekt lezárását követően is folytatják mentori tevékenységüket. Az iskolavezetés egyébként is elvárja a pedagógusaitól, hogy szükség esetén egyénileg segítsék a fiatalokat. Osztályfőnök csak olyan kolléga lehet, aki empatikus, érzékeny a diákok ügyes-bajos problémáira. A pályázatban résztvevő munkatársak belső emberek, így zökkenőmentesen folytatható a pályázat lezárása után is a mentorálás.

Módszertan: sikeres pályázás esetén tovább tudnánk mélyíteni eddig megszerzett tudásunkat, s más iskolák tantestületének is szívesen átadnánk tapasztalatainkat. A továbbfejlesztett módszertan elemeivel megismertetnénk az iskolába belépő új munkatársakat, s a tapasztalt kollégák segítségével az új kollégák módszertani kultúrája fejlődne, mivel csakis a gyakorlatban lehet látni a jó módszertani elemeket. A pályázat futamideje alatt minden résztvevő kolléga kreativitására szükség van.

A pályázati összegből vásárolt eszközök eddig is a tanulás- tanítás folyamatának megkönnyítésére szolgált.

Eredmények

A debreceni Magiszter középiskolánkban eddig két második esélyes program futott. A projektek biztosították az esélyegyenlőség-elvű, szegregáció mentes oktatást. Hozzájárultak a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai teljesítményének javításához. A mentorok és mentoráltak olyan mély emberi kapcsolatot építettek ki egymással, hogy az érettségi elvégzése után is tart a kapcsolat, a tanárok követik tanítványaik életútját. Hiszünk abban, hogy ez az új program is hozzájárul a társadalmi integráció erősítéséhez a diszkrimináció mentes oktatási és társadalmi környezet kialakításához.

A projekt fő célja az oktatási diszkrimináció visszaszorítása, a hátrányos helyzetű és roma származású fiatalok oktatási szegregációjának csökkentése, lemorzsolódásuk, korai iskolaelhagyásuk mérséklése.

A projekt fontos hozadéka a nevelőtestület egészének módszertani fejlődése, a mérés-értékelési kultúra gazdagítása, a hozzáadott értékelvű pedagógiai szemlélet megerősítése.

A mentorok munkája, az egyéni fejlesztés módszertana az itt tanító pedagógusok munkájában általános gyakorlattá válik, melynek kereteit a nevelési programunkban is rögzítünk. A projekt segítségével a tanulók kooperációja javul, mely kihat az osztályközösségekre is.

Hathatós hozadékként prognosztizáljuk a bevont tanulók egyéni karrierjének eredményességét, életkezdésük sikerességét.

Cselekvési és ütemterv

„Iskolapad újratöltve – Második esély program „

Magiszter Második Esély Újratöltve

Célcsoport- 32 fő Hátrányos helyzetű és legalább 30%-ban roma származású középiskolai tanuló

4

4

4

4

4

9

4

7

4

4

4

4

l

4